กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวนิตยา จุ้ยนวล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวอินทิรา สุขสวัสดิ์

นายวีรพงษ์ พรหมอ่อน

นายสกุลชัย นิราราช