กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางมุขกรินทร์ ตั้งใจพอเพียง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอรวรรณ รอบคอบ

นางสาวอรอนงค์ พวงทวาย

นางสาวสุกัลญา ศรีอุดร

นางสาวดาริกา มหาชาติ