กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายไพรัช วังกรานต์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางสาวสุรีรัตน์ ชาวขมิ้น